ꯋꯥꯛꯆꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯋꯥꯛꯆꯤꯡ (December-January) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯂꯤꯌꯥꯐꯝ ꯄꯥꯜꯆꯥ ꯀꯨꯝꯁꯤꯡ ꯊꯥꯄꯥꯂꯣꯟꯒꯤ ꯂꯣꯢꯗꯥꯝ ꯊꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯊꯥ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯢꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯗꯤ:-

  1. ꯋꯥꯛꯆꯤꯡ ꯀꯨꯝꯍꯧꯄ (ꯆꯍꯤ ꯍꯧꯄ)- ꯋꯥꯛꯆꯤꯡ ꯱(ꯅꯣꯡꯃ) ꯄꯥꯟꯄ
  2. ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯔꯥꯛꯄ ꯏꯔꯦꯜ ꯏꯔꯥꯠꯄ - ꯋꯥꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯱꯰ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ
  3. ꯏꯃꯣꯢꯅꯨ ꯏꯔꯥꯠꯄ - ꯋꯥꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯱꯲ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ
  4. ꯒꯥꯟ-ꯉꯥꯢ - ꯋꯥꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯱꯳ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ
  5. ꯒꯝꯚꯤꯔ ꯁꯤꯡꯍ ꯁꯤꯕ - ꯋꯥꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯱꯴ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ
  6. ꯑꯌꯥꯡꯂꯩꯃ ꯀꯕꯣꯛ ꯆꯥꯢꯕ - ꯋꯥꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯱꯵ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ
  7. ꯅꯣꯡꯈ꯭ꯔꯪ ꯏꯔꯨꯞꯄ - ꯋꯥꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯱꯵ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯋꯥꯛꯆꯤꯡ&oldid=51265" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ