Jump to content

ꯋꯥꯛꯆꯤꯡ ꯱, ꯳꯴꯱꯹

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯃꯟꯂꯤ ꯈꯔꯥ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯂꯨ ꯫

ꯋꯥꯛꯆꯤꯡ ꯱, ꯳꯴꯱꯹ ꯃꯥꯂꯤꯌꯥꯐꯝ ꯄꯥꯜꯆꯥ ꯀꯨꯝꯁꯤꯡ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]