Jump to content

ꯋꯥꯛꯆꯤꯡ ꯲

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯋꯥꯛꯆꯤꯡ ꯲ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯂꯤꯌꯥꯐꯝ ꯄꯥꯜꯆꯥ ꯀꯨꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯩꯍꯤꯒꯤ ꯲ꯁꯨꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ, ꯆꯩꯍꯤ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯒꯗꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯳꯶꯳ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯫

ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯄꯣꯛꯈꯤꯕ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯁꯤꯈꯤꯕ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯈꯤꯕ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯋꯥꯛꯆꯤꯡ_꯲&oldid=45112" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ