ꯋꯥꯡꯎꯂꯣꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯋꯥꯡꯎꯂꯣꯟ (Philosophy) ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯢꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯢꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡ ꯅꯩꯅꯕ ꯒꯤ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟ ꯄꯊꯥꯞ ꯅꯤ ꯫[꯱]


ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯋꯥꯡꯎꯂꯣꯟ&oldid=21968" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ