Jump to content

ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ:ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ

Page contents not supported in other languages.
ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
(ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ:ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯂꯛꯄ)

ꯂꯃꯥꯢ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯦꯡꯕꯤꯒꯅꯨ (please do not move the article page name)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯍꯥꯢꯕ ꯂꯃꯥꯢ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯗꯥꯢꯔꯦꯛ (ꯂꯃꯥꯢ ꯍꯟꯕ) ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯢꯔꯒ ꯂꯃꯥꯢ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯦꯡꯕꯤꯒꯅꯨ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯃꯥꯢ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯡꯂꯨꯔꯕꯗꯤ ꯔꯤꯗꯥꯢꯔꯦꯛ ꯂꯣꯢꯅꯃꯛ ꯃꯊꯟꯇ ꯇꯦꯛꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤ (ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯟ ꯔꯤꯗꯥꯢꯔꯦꯛ) ꯑꯣꯢꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯗꯨ ꯂꯣꯢꯅꯃꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯧꯅ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯃꯥꯢ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯦꯡꯒꯗꯕ ꯑꯣꯢꯔꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯋꯥ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯌꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄꯤꯌꯨ꯫ ꯂꯣꯢꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯤꯗꯥꯢꯔꯦꯛ ꯑꯇꯦꯛ ꯑꯀꯥꯢ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯨ꯫ ꯔꯤꯗꯥꯢꯔꯦꯛ (ꯂꯃꯥꯢ ꯃꯃꯤꯡ ꯍꯟꯕ) ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ: ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯢꯂꯦꯝꯄꯤ (ꯂꯥꯏꯂꯦꯝꯄꯤ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯢꯅꯨꯄꯤ (ꯂꯥꯏꯅꯨꯄꯤ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯢꯅꯨꯕꯤ (ꯂꯥꯏꯅꯨꯕꯤ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯃ (ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯃ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯢꯂꯦꯝꯃ (ꯂꯥꯏꯂꯦꯝꯃ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯢꯔꯦꯟꯕꯤ (ꯂꯥꯏꯔꯦꯟꯕꯤ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯢꯂꯦꯟꯄꯤ (ꯂꯥꯏꯂꯦꯟꯄꯤ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯢꯔꯦꯜꯕꯤ (ꯂꯥꯏꯔꯦꯜꯕꯤ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯢꯂꯦꯜꯄꯤ (ꯂꯥꯏꯂꯦꯜꯄꯤ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯢ ꯅꯨꯄꯤ (ꯂꯥꯏ ꯅꯨꯄꯤ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯢ ꯅꯨꯕꯤ (ꯂꯥꯏ ꯅꯨꯕꯤ) ꯅꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯆꯤꯠꯊ ꯅꯥꯟꯗꯕ ꯔꯤꯗꯥꯢꯔꯦꯛ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯒꯧꯇꯝꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯣꯢꯅꯥꯝ (وسيم) (ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ) ꯱꯹:꯳꯳, ꯱꯹ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯲꯰꯲꯱ (IST)[ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕ]