ꯌꯃ (ꯕꯧꯙ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ)

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯌꯃ (ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯌꯥꯟ, ꯌꯥꯟꯂꯨꯑꯣ) ꯑꯁꯤ ꯕꯧꯙ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯊꯥꯖꯅꯕꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯂꯩꯅꯨꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯇ ꯄꯥꯟꯕ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯏꯟꯃ

ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]