ꯌꯃ (ꯕꯧꯙ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ)

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯌꯃ (ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯌꯥꯟ, ꯌꯥꯟꯂꯨꯑꯣ) ꯑꯁꯤ ꯕꯧꯙ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ ꯒꯤ ꯊꯥꯖꯅꯕꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯂꯩꯅꯨꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯇ ꯄꯥꯟꯕ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯃꯅꯤ꯫[꯱] Enma.jpg

ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]