Jump to content

ꯌꯖꯨꯔ ꯚꯦꯗꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯌꯖꯨꯔ ꯚꯦꯗꯥ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Yajur Veda) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯪꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯠꯀꯤ ꯂꯥꯢ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧ ꯄꯥꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯡꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯏꯕ ꯂꯥꯢꯋꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯡꯕꯨꯜꯅꯤ ꯫