ꯌꯥꯎꯒꯤ ꯃꯐꯤ ꯁꯦꯠꯄ ꯂꯝꯍꯨꯢ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search
ꯌꯥꯎꯒꯤ ꯃꯐꯤ ꯁꯦꯠꯄ ꯂꯝꯍꯨꯢ
ꯐꯨꯡꯒꯥ ꯋꯥꯔꯤ
ꯃꯃꯤꯡ ꯌꯥꯎꯒꯤ ꯃꯐꯤ ꯁꯦꯠꯄ ꯂꯝꯍꯨꯢ
ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ

ꯌꯥꯎꯒꯤ ꯃꯐꯤ ꯁꯦꯠꯄ ꯂꯝꯍꯨꯢ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯏꯁꯣꯞꯀꯤ ꯐꯦꯕꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯣꯟꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]