ꯌꯥꯟꯗꯦꯛꯁ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯌꯥꯟꯗꯦꯛꯁ ꯑꯦꯜ.ꯑꯦꯜ.ꯁꯤ. ( Russian: ) ꯑꯁꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯜꯇꯤꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯃꯅꯤ [꯱] ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯇꯀꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯤ, ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯁꯔꯆ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯑꯃꯥ, ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡ, ꯏ-ꯀꯃꯔꯁ, ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯦꯁꯟ, ꯃꯦꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯁꯟ, ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯡ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯑꯦꯗꯚꯥꯔꯇꯥꯏꯖꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯫ [꯲] ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯀꯝꯃꯟꯋꯦꯜꯊ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯇ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯤꯡꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯣꯗꯤꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯏ, [꯳] ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯅꯕꯥ ꯊꯨꯡꯅꯥ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯳꯰ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯂꯩꯔꯤ ꯫ [꯴]

ꯐꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯅꯤ [꯵] ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯇꯥ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯁꯔꯆ ꯏꯟꯖꯤꯟꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯁꯤ ꯴꯲% ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯂꯩ ꯫ [꯶] ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯌꯨꯔꯣꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯝꯃꯟꯋꯦꯜꯊ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯆ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯁꯦꯌꯔꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯒꯨꯒꯜ, ꯕꯤꯡ, ꯌꯥꯍꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅꯥ ꯵ꯁꯨꯕꯥ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯁꯔꯆ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯥꯏꯗꯨ ꯫ [꯷] ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯤ ꯒꯨꯒꯜ, ꯚꯤ.ꯀꯦ., ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯦꯝꯕꯂꯔꯅꯤ ꯫

ꯌꯥꯟꯗꯦꯛꯁ

ꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯌꯥꯟꯗꯦꯛꯁꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯱꯰ꯗꯥ ꯂꯩꯔꯤ ꯫ [꯸] ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯂꯣꯟ-ꯏꯇꯤꯛ ꯗꯤꯕꯦꯂꯄꯃꯦꯟꯠ ꯌꯨꯅꯤꯠ, ꯌꯥꯟꯗꯦꯛꯁ ꯂꯦꯕꯁ ꯑꯁꯤ ꯲꯰꯰꯸ꯗꯥ ꯁꯤꯂꯤꯀꯣꯟ ꯚꯦꯂꯤꯗꯥ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯫ ꯏꯁ꯭ꯇꯥꯅꯕꯨꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯲꯰꯱꯱ꯗꯥ ꯇꯨꯔꯀꯤꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯦꯕ ꯄꯣꯔꯇꯦꯂꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤ ꯫

ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯏꯌꯨꯗꯥ ꯑꯦꯗꯚꯥꯔꯇꯥꯏꯖꯃꯦꯟꯠ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯒꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯲꯰꯱꯲ꯗꯥ ꯂꯨꯁꯔꯅꯗꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯫ ꯌꯨꯔꯣꯄꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯕꯦꯂꯄꯃꯦꯟꯇ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯲꯰꯱꯴ꯗꯥ ꯕꯔꯂꯤꯟꯗꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯍꯧꯈꯤ ꯫ [꯹] ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯪꯍꯥꯏ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯲꯰꯱꯵ꯗꯥ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯁꯤꯡꯒꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯗ ꯂꯥꯏꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤ ꯫ [꯱꯰]

ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯗꯁꯣꯔꯁꯤꯡ, ꯔꯨꯇꯤꯡ, ꯀ꯭ꯂꯥꯎꯗ ꯀꯝꯞꯌꯨꯇꯤꯡ, ꯔꯥꯏꯗꯁꯦꯌꯔꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯦꯗꯔ ꯐꯣꯔꯀꯥꯁ꯭ꯇꯤꯡ ꯈꯣꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯎꯍꯟꯅꯕ ꯲꯰꯲꯱ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯗꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯒꯇꯥ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯥ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯈꯤ ꯫ [꯱꯱]

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

꯱꯹꯹꯳ꯗꯥ ꯑꯥꯔꯀꯥꯗꯤ ꯚꯣꯂꯣꯖ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯂꯤꯌꯥ ꯁꯦꯒꯥꯂꯣꯚꯤꯆ, ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅꯥ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯨꯟꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯁꯥꯔꯆ ꯁꯣꯐ꯭ꯇꯋꯦꯔ ꯁꯦꯃꯒꯠꯅꯕꯥ [꯱꯲] ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔꯆ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ "ꯌꯥꯟꯗꯦꯛꯁ" ꯍꯥꯏꯕꯥ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯈꯤ ꯫ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ "Yet Another iNDEXer" ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯊꯣꯟꯈꯤ ꯫ [꯱꯳] ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯃꯁꯤꯁꯨ "Я" ("ꯌꯥ") ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ "ꯑꯩ" ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯥ "ꯏꯟꯗꯦꯛꯁ"ꯗꯥ ꯂꯣꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯄꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯄꯨꯟ ꯑꯃꯅꯥ ꯌꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯡ ꯀꯟꯠꯔꯁ꯭ꯇꯇꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ (ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯟ: инь – индекс, ян – яндекс) ꯫

ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

꯱꯹꯹꯳ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯱꯹꯹꯶ꯀꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔꯆ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯒꯠꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯁꯥꯔꯆ ꯇꯧꯅꯕ ꯁꯣꯐ꯭ꯇꯋꯦꯌꯔ ꯐꯣꯡꯈꯤ ꯫ [꯱꯳] ꯌꯥꯟꯗꯦꯛꯁ.ꯔꯨ ꯁꯔꯆ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯲꯳, ꯱꯹꯹꯷ꯗꯥ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁ꯭ꯀꯣꯗꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯥ ꯁꯣꯐꯇꯨꯜ ꯑꯦꯀꯖꯤꯕꯤꯁꯟꯗꯥ ꯎꯠꯈꯤ ꯫ [꯱꯴] ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯥ ꯁꯔꯆ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯝꯞꯇꯦꯛꯅꯥ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯫ ꯲꯰꯰꯰ꯗꯥ ꯌꯥꯟꯗꯦꯛꯁ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯀꯥꯗꯤ ꯚꯣꯂꯣꯖꯅꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯂꯣꯟ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤ ꯫ [꯱꯳]

꯱꯹꯹꯸ꯗꯥ ꯌꯥꯟꯗꯦꯛꯁꯅꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯆ ꯏꯟꯖꯤꯟꯗꯥ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯆꯨꯑꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯔꯇꯥꯏꯖꯃꯦꯟꯇ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤ ꯫

꯲꯰꯰꯵ꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯗꯥ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯌꯨꯛꯔꯦꯟꯗꯥ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯃꯥ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ www.yandex.ua ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤ ꯫ ꯲꯰꯰꯷ꯗꯥ ꯌꯥꯟꯗꯦꯛꯁꯅꯥ ꯌꯨꯛꯔꯦꯅꯒꯤ ꯌꯨꯖꯔꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯀꯁ꯭ꯇꯝꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯔꯆ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯑꯃꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤ; ꯌꯥꯟꯗꯦꯛꯁꯅꯥ ꯲꯰꯰꯷ꯀꯤ ꯃꯦ ꯊꯥꯗꯥ ꯀꯤꯌꯤꯚꯇꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯄꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯨ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯫ ꯲꯰꯰꯸ꯗꯥ ꯌꯥꯟꯗꯦꯛꯁꯅꯥ ꯃꯁ꯭ꯀꯣ ꯗꯦꯇꯥ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯛꯔꯦꯟꯒꯤ ꯌꯨ.ꯑꯦ.-ꯑꯥꯏ.ꯑꯦꯛꯁ.ꯀꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯕꯦꯟꯗꯋꯤꯊ ꯁꯔꯨꯛ ꯃꯉꯥ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯗꯨꯅꯥ ꯌꯨꯛꯔꯦꯟꯗꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯈꯤ ꯫ ꯲꯰꯰꯹ꯗꯥ www.yandex.uaꯒꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯌꯨꯛꯔꯦꯟꯒꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯣꯀꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯈꯤ ꯫ ꯲꯰꯱꯰ꯗꯥ ꯌꯥꯟꯗꯦꯛꯁꯅꯥ ꯌꯨꯛꯔꯦꯟꯒꯤ ꯌꯨꯖꯔꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ " ꯄꯣꯜꯇꯥꯚꯥ " ꯁꯔꯆ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯑꯦꯜꯒꯣꯔꯤꯊꯝ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤ, ꯃꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯠꯔꯤꯛ ꯅꯦꯠ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯫

ꯖꯨꯟ ꯲꯰, ꯲꯰꯰꯸ꯗꯥ ꯃꯁꯤꯅꯥ "ꯁꯔꯆ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯗꯚꯥꯔꯇꯥꯏꯖꯃꯦꯟꯠ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯗꯥ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯥ" ꯌꯣꯛꯈꯠꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯂꯒꯥ ꯁꯤꯂꯤꯀꯣꯟ ꯚꯦꯂꯤꯗꯥ ꯌꯥꯟꯗꯦꯛꯁ ꯂꯦꯕꯁꯤꯡ ꯂꯤꯡꯈꯠꯅꯕꯥ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ ꯫

꯲꯰꯲꯲ꯗꯥ ꯇꯦꯀꯛꯔꯟꯆꯅꯥ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯏꯌꯨꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯂꯦꯚ ꯒꯔꯁꯦꯅꯖꯣꯟ ( ꯚꯤ.ꯀꯦ.ꯅꯥ ꯑꯦꯞꯔꯤꯜ ꯲꯰꯲꯲ꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯔꯤꯂꯤꯖ ꯑꯃꯗꯥ ꯀ꯭ꯔꯦꯇꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯀꯟꯐꯔꯝ ꯇꯧꯈꯤ) ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯌꯥꯟꯗꯦꯛꯁꯅꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯑꯁꯤ ꯌꯣꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯄꯥꯎꯗꯝꯈꯤ ꯫ ꯁꯤ.ꯑꯦꯟ.ꯑꯦꯟ.ꯅꯥ ꯲꯰꯲꯲ꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆꯇꯥ ꯃꯁꯤꯃꯁꯨ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯟꯗꯦꯛꯁꯅꯥ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯗꯥ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯑꯊꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯗꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯕꯥ ꯉꯝꯗꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯆꯦꯀꯁꯤꯟꯋꯥ ꯄꯤꯈꯤ ꯫ ꯲꯰꯲꯲ꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯱꯲ꯗꯥ ꯌꯥꯟꯗꯦꯛꯁꯅꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ yandex.ru ꯗꯒꯤ ya.ru ꯗꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯈꯤ ꯫

ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯔꯕꯤꯁꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

꯲꯰꯰꯱ꯗꯥ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯌꯥꯟꯗꯦꯛꯁ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤ ꯫ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯑꯦꯗꯚꯥꯔꯇꯥꯏꯖꯃꯦꯟꯠ ꯅꯦꯇꯋꯥꯔꯛ ꯫ [꯱꯵]

꯲꯰꯰꯹ꯒꯤ ꯖꯅꯨꯋꯥꯔꯤꯗꯥ ꯃꯣꯖꯤꯂꯥ ꯐꯥꯏꯔꯐꯛꯁ ꯳.꯵, ꯒꯨꯒꯜꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇꯥ ꯔꯁꯤꯌꯥꯟ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯕꯤꯜꯗꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗꯤꯐꯣꯜꯇ ꯁꯥꯔꯆ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗꯔ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯌꯥꯟꯗꯦꯛꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤ ꯫ [꯱꯶]

꯲꯰꯰꯹ꯒꯤ ꯑꯒꯁꯇꯥ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯔꯆ ꯔꯤꯖꯜꯇꯁꯤꯡꯗꯥ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯥꯔ ꯑꯃꯥ ꯌꯥꯎꯍꯟꯈꯤ ꯫

꯲꯰꯱꯰ꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯗꯥ ꯌꯥꯟꯗꯦꯛꯁꯅꯥ ꯌꯥꯟꯗꯦꯛꯁ ꯃꯤꯎꯖꯤꯛ, ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯃꯤꯡ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃꯥ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤ, ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯔ ꯵꯸,꯰꯰꯰ꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯸꯰꯰,꯰꯰꯰ꯒꯤ ꯀꯦꯇꯥꯂꯣꯒ ꯑꯃꯥ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯫

꯲꯰꯱꯰ꯒꯤ ꯃꯦ ꯱꯹ꯗꯥ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯦꯕ ꯁꯥꯔꯆ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯑꯃꯥ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤ ꯫ [꯱꯷]

꯲꯰꯱꯳ꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆꯇꯥ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯦꯄꯇꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯌꯨꯖꯔ ꯏꯟꯇꯔꯐꯦꯁ ꯑꯃꯥ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯈꯤ ꯫ [꯱꯸]

꯲꯰꯱꯳ꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯊꯥꯗꯥ ꯃꯦꯜ. ꯔꯨꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯔꯆ ꯔꯤꯖꯜꯇ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡꯗꯥ ꯌꯥꯟꯗꯦꯛꯁ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯠ ꯑꯦꯗꯁꯤꯡ ꯊꯝꯕꯥ ꯍꯧꯈꯤ ꯫ [꯱꯹]

꯲꯰꯱꯷ꯀꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯱꯰ꯗꯥ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯠ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯟꯇ, ꯑꯦꯂꯤꯁꯥ (ꯑꯦꯂꯤꯁ) ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯏꯗ, ꯑꯥꯏ.ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ., ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯏꯛꯔꯣꯁꯣꯐꯠ ꯎꯏꯟꯗꯣꯖꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤ ꯫ [꯲꯰] [꯲꯱] [꯲꯲]

꯲꯰꯱꯸ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯱꯶ꯇꯥ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯁ꯭ꯀꯣꯗꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯁ ꯀꯥꯔꯒꯣꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯦꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡ ꯎꯠꯈꯤ ꯫ [꯲꯳] [꯲꯴]

ꯑꯦꯛꯕꯤꯖꯤꯁꯟꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

꯲꯰꯰꯷ꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆꯇꯥ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯑꯦꯜ ꯅꯦꯇꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯁꯔꯕꯤꯁ moikrug.ru.; ꯖꯨꯟ ꯱꯶, ꯲꯰꯰꯸ꯗꯥ ꯌꯥꯟꯗꯦꯛꯁꯅꯥ ꯌꯥꯅꯗꯦꯛꯁꯀꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯌꯥꯎꯅꯕ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯔꯣꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯑꯦꯁ.ꯑꯦꯝ.ꯑꯥꯏ.ꯂꯤꯉ꯭ꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯈꯤ ꯫ ꯃꯦꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡ꯫ [꯲꯵] ꯲꯰꯰꯸ꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯗꯥ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯀꯤꯕꯣꯔꯗ ꯂꯦꯑꯥꯎꯠ ꯁꯣꯏꯆꯔ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯄꯨꯟꯇꯣ ꯁꯨꯏꯆꯔ ꯁꯣꯐ꯭ꯇꯋꯦꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯛꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. Yandex LLC - Company Profile and News (in en).
 2. Yandex Announces First Quarter 2018 Financial Results.
 3. YANDEX.
 4. "Yandex — Mission" (in en) ꯫ 
 5. "Yandex, Russia's biggest technology company, celebrates 20 years" ꯫ 
 6. Liveinternet stats provider, Russian sites visited by Russians.
 7. Search Engine Market Share Worldwide.
 8. Yandex. Yandex.
 9. "Russia's Yandex to open new office in Europe"꯫ Reuters꯫ February 6, 2014 ꯫ ꯆꯠꯅꯕ ꯆꯩꯆꯠ - October 2, 2022 ꯫ ꯫ ꯂꯤꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯐꯝꯗ October 24, 2020 ꯫ 
 10. "Russian Internet company Yandex opens commercial office in Shanghai"꯫ September 10, 2015 ꯫ 
 11. Yandex — Contact us.
 12. Emerging Leader: Arkady Volozh & Thomas White International. Thomaswhite.com (May 29, 2012). Archived from the original on November 25, 2018 ꯫ Retrieved on October 2, 2022
 13. ꯱꯳.꯰ ꯱꯳.꯱ ꯱꯳.꯲ History. Yandex.
 14. Yandex Turns 20 (September 28, 2017).
 15. Yandex — History — History of Yandex. Yandex.
 16. Shankland꯫ Stephen꯫ "Firefox in Russia dumps Google for Yandex"꯫ CNET꯫ January 9, 2009 ꯫ 
 17. Rao꯫ Leena꯫ "Yandex Adds Foreign Content Filter To Search"꯫ TechCrunch꯫ May 18, 2010 ꯫ 
 18. Lomas꯫ Natasha꯫ "Yandex Adds English UI To Its Translation App To Widen Its International Appeal"꯫ TechCrunch꯫ March 26, 2013 ꯫ 
 19. "Mail.ru, Yandex agree to place ads from Yandex.Direct on search engine"꯫ Interfax꯫ July 25, 2013 ꯫ ꯆꯠꯅꯕ ꯆꯩꯆꯠ - October 2, 2022 ꯫ ꯫ ꯂꯤꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯐꯝꯗ May 7, 2020 ꯫ 
 20. Say "Privet" to Alice, Yandex's Intelligent Assistant. Yandex (October 10, 2017).
 21. "Yandex introduces Alice, an Alexa-like assistant that speaks Russian"꯫ October 10, 2017 ꯫ 
 22. "Meet Alice: The virtual assistant from Russian search giant Yandex"꯫ October 10, 2017 ꯫ 
 23. "Yandex shows off the first tests of self-driving cars on Moscow roads"꯫ February 16, 2018 ꯫ 
 24. "Watch this self-driving car navigate the snowy streets of Moscow"꯫ February 16, 2018 ꯫ 
 25. Andrews꯫ Robert꯫ "Russia's Yandex Buys Traffic Info Service SMIlink"꯫ GigaOm꯫ June 16, 2008 ꯫ ꯆꯠꯅꯕ ꯆꯩꯆꯠ - October 2, 2022 ꯫ ꯫ ꯂꯤꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯐꯝꯗ November 7, 2019 ꯫ 
"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯌꯥꯟꯗꯦꯛꯁ&oldid=51632" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ