ꯌꯦꯟꯁꯤꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

"ꯌꯦꯟꯁꯤꯟ (ꯌꯦꯟꯖꯤꯟ)" (Wood sorrel, Oxalis) ꯑꯁꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯅꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨꯅꯤ꯫

ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯌꯦꯟꯁꯤꯟ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯥ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯁꯥꯟꯄ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯂꯩ꯫

ꯃꯤꯑꯣꯢꯕꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯤꯑꯣꯢꯕꯅ ꯌꯦꯟꯁꯤꯟ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤ ꯆꯥꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯣꯠꯇꯤꯟꯂꯣꯟꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ꯫

ꯂꯩꯇꯦꯡ ꯑꯣꯢꯅꯕ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯤꯑꯣꯢꯕꯅ ꯌꯦꯟꯁꯤꯟ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤ ꯂꯩ ꯐꯖꯕ ꯁꯥꯠꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯡꯒꯤ ꯑꯣꯢꯅꯁꯨ ꯊꯥꯅꯩ꯫

ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯈꯔ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯌꯦꯟꯁꯤꯟ&oldid=48562" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ