ꯌꯨꯝꯁꯥꯂꯣꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯌꯨꯝꯁꯥꯂꯣꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯨꯝꯁꯥꯂꯣꯜ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: 'Architecture) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯪꯂꯦꯟ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯩ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃ ꯁꯥꯅꯕꯒꯤ ꯁꯤꯜꯂꯝ ꯌꯥꯠꯄ, ꯃꯌꯦꯛ ꯌꯦꯛꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫ [꯱] Architecture.jpg

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]