ꯌꯨꯝꯁꯥꯂꯣꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯌꯨꯝꯁꯥꯂꯣꯟ (ꯌꯨꯝꯁꯥꯔꯣꯟ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯨꯝꯁꯥꯂꯣꯜ (ꯌꯨꯝꯁꯥꯔꯣꯜ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯪꯁꯥꯂꯣꯟ (ꯁꯪꯁꯥꯔꯣꯟ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯪꯁꯥꯂꯣꯜ (ꯁꯪꯁꯥꯔꯣꯜ) (ꯏꯪꯂꯤꯁ: 'Architecture) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯪꯂꯦꯟ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯩ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃ ꯁꯥꯅꯕꯒꯤ ꯁꯤꯜꯂꯝ ꯌꯥꯠꯄ, ꯃꯌꯦꯛ ꯌꯦꯛꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫ [꯱]

Architecture.jpg

ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯌꯨꯝꯁꯥꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯅꯪꯅꯂꯣꯟꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯅ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]