ꯌꯨꯝꯋꯥꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯌꯨꯝꯋꯥꯡ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Skyscraper) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯪꯅ ꯊꯪꯅꯅ ꯃꯊꯣꯟ ꯀꯌꯥ ꯅꯥꯢꯅ ꯁꯥꯕ ꯌꯨꯝ ꯅꯤ ꯫ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯤꯇꯔ ꯱꯰꯰ ꯗꯒꯤ ꯃꯤꯇꯔ ꯱꯵꯰ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯋꯥꯡꯕꯗꯨ ꯌꯨꯝꯋꯥꯡ ꯀꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯢꯔꯤ ꯫[꯱]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯌꯨꯝꯋꯥꯡ&oldid=19954" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ