ꯍꯁ꯭ꯇꯤꯅꯥꯄꯨꯔ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
(ꯍꯁꯇꯤꯅꯥꯄꯨꯔ ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯂꯛꯄ)
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

Kailash Parvat Rachna - 2.jpg ꯍꯁ꯭ꯇꯤꯅꯥꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯄꯜꯂꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]