ꯍꯄꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯍꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯏꯖꯤꯞ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯅꯥꯢꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯢꯕ ꯂꯥꯢ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯍꯄꯤ&oldid=28810" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ