ꯍꯔꯀꯨꯂꯤꯁ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯍꯔꯀꯨꯂꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯔꯣꯃꯥꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯢꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯏꯆꯪ ꯊꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯖꯨꯄꯤꯇꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯤꯔꯦꯀꯜꯁꯀ ꯄꯥꯡꯈꯛ ꯑꯣꯢ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯍꯔꯀꯨꯂꯤꯁ&oldid=40381" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ