Jump to content

ꯍꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯄꯥꯀꯤꯁ꯭ꯇꯥꯟꯗ ꯍꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯍꯛ ꯐꯪꯅꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ꯫

ꯍꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯍꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅꯥ ꯐꯪꯒꯗꯕꯥ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯍꯦꯂꯊ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ, ꯁꯣꯁꯤꯑꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯂꯆꯔꯦꯜ ꯔꯥꯏꯇꯅꯤ꯫ ꯍꯀꯁꯦꯂꯒꯤ ꯍꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡꯗꯥ ꯄꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗꯥ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯗꯤꯛꯂꯥꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ... ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ, ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯣꯚꯦꯅꯁꯟ ꯑꯣꯟ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ, ꯁꯣꯁꯤꯑꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯂꯆꯔꯦꯜ ꯔꯥꯏꯇꯁ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯅꯚꯦꯅꯁꯟ ꯑꯣꯟ ꯗꯤ ꯔꯥꯏꯇꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯁꯑꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ꯫ ꯍꯀꯁꯦꯂꯒꯤ ꯍꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯒꯦ, ꯍꯀꯁꯦꯂꯒꯤ ꯍꯛ ꯑꯃꯗꯥ ꯀꯔꯤ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯦꯟꯇꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤꯕꯒꯦ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯀꯁꯦꯂꯒꯤ ꯍꯛ ꯑꯃꯥ ꯁꯣꯌꯗꯅꯥ ꯐꯪꯍꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕꯥ ꯏꯟꯁꯇꯤꯠꯌꯨꯁꯅꯁꯤꯡꯅꯥ ꯂꯧꯕꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯅꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯍꯀꯁꯦꯂꯒꯤ ꯍꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯞꯔꯤꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯕꯥ ꯂꯩꯔꯤ꯫[꯱]

ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯇꯁ ꯃꯦꯖꯔꯃꯦꯟꯇ ꯏꯅꯤꯁꯤꯑꯦꯇꯤꯚ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯅꯀꯃꯒꯤ ꯊꯥꯛ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ, ꯍꯀꯁꯦꯂꯒꯤ ꯍꯛ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯄꯊꯣꯀꯏ꯫[꯲]

ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯅꯒꯤ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟ (꯱꯹꯴꯶)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

1946ꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯍꯦꯂꯊ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ (WHO)ꯒꯤ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯅꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯝꯕꯤꯕꯜ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯍꯀꯁꯦꯂꯕꯨ ꯄꯥꯛ-ꯆꯥꯎꯅꯥ ꯈꯪꯍꯜꯂꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ "ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯥ ꯍꯀꯆꯥꯡ, ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏꯐ-ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯌꯅꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯅꯥꯕꯥ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃꯥ" ꯍꯥꯌꯕꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯍꯀꯁꯦꯂꯒꯤ ꯍꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯄꯊꯣꯀꯏ꯫ "ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕꯥ ꯑꯦꯇꯦꯟꯗꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗꯀꯤ ꯍꯀꯁꯦꯂꯒꯤ ꯑꯦꯅꯚꯥꯏꯔꯅꯃꯦꯟꯇ" ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯀꯁꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯈꯔꯗꯤ ꯍꯀꯁꯦꯜ ꯐꯕꯥ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯗꯤꯚꯦꯂꯄꯃꯦꯟꯇ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯄꯅꯈ꯭ꯔꯦ; ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯁꯟꯗꯣꯀꯄꯥ; ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕꯥ ꯍꯀꯁꯦꯜ ꯁꯣꯏꯗꯅꯥ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕꯥ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫[꯳]

ꯐ꯭ꯔꯥꯉ꯭ꯛ ꯄꯤ.ꯒ꯭ꯔꯥꯗꯅꯥ ꯗꯕꯜꯌꯨ.ꯑꯩꯆ.ꯑꯣ.ꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯠꯌꯨꯁꯟ ꯑꯁꯤ “ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯤ ... ꯀꯟꯇꯦꯝꯄꯣꯔꯦꯔꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ” ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯄꯤꯔꯤ, ꯍꯀꯁꯦꯂꯒꯤ ꯍꯛ ꯑꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯥ ꯉꯃꯗꯕꯥ “ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ, ꯏꯅꯂꯤꯌꯦꯅꯦꯕꯜ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ” ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇꯥ ꯉꯥꯀꯊꯣꯛꯅꯕꯥ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ... ꯉꯥꯛꯇꯨꯅꯥ ꯊꯝꯃꯨ꯫ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ, ꯗꯕꯜꯌꯨ.ꯑꯩꯆ.ꯑꯣ.ꯒꯤ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯂꯣꯗꯥ ꯍꯀꯁꯦꯂꯒꯤ ꯍꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯗꯤꯃꯥꯔꯀꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫[꯴][꯵]

ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁꯀꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯗꯤꯛꯂꯥꯔꯦꯁꯟ (꯱꯹꯴꯸)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯔꯣꯃꯥꯅꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯕꯤꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡꯅꯥ ꯁꯥꯇꯤꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ "꯲꯵" ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯝꯃꯤ, ꯃꯁꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁꯀꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯗꯤꯛꯂꯥꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁꯀꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯲꯵ꯒꯤ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁꯀꯤ ꯱꯹꯴꯸ꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯗꯤꯛꯂꯥꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁꯀꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯲꯵ꯅꯥ ꯍꯥꯌꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ "ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯍꯀꯁꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯏꯐ-ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕꯥ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡ ꯑꯃꯥ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯍꯛ ꯂꯩ, ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯆꯥꯅꯕꯥ, ꯄꯣꯠ-ꯆꯩ, ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯦꯌꯔ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯁꯣꯁꯤꯑꯦꯜ ꯁꯔꯕꯤꯁꯁꯤꯡ꯫" ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯗꯤꯛꯂꯥꯔꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯗꯤꯁꯑꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯁꯦꯛꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯑꯍꯦꯅꯕꯥ ꯑꯦꯀꯣꯃꯣꯗꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯃꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕꯥ ꯀꯦꯌꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯑꯈꯟꯅꯕꯥ ꯄꯅꯈꯤ꯫[꯶]

ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯗꯤꯛꯂꯥꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯑꯁꯤ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁꯀꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯗꯤꯛꯂꯥꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯅꯣꯠ ꯇꯧꯔꯤ, ꯐ꯭ꯔꯤꯗꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟꯇꯥꯏꯇꯂꯃꯦꯟꯇ ꯑꯅꯤꯃꯛ꯫ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁꯀꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯐꯣꯔ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯅꯚꯥꯅꯦꯊꯦꯝ ꯄꯤꯜꯂꯦꯅꯥ ꯏꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯗꯤꯛꯂꯥꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁꯅꯥ “ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ – ꯁꯤꯚꯤꯜ, ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ, ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ, ꯁꯣꯁꯤꯑꯦꯜ, ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯀꯂꯆꯔꯦꯜ – ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯟꯊꯣꯀꯄꯥ ꯉꯃꯗꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯧꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃꯥ ꯊꯝꯂꯤ꯫ " ꯃꯇꯧ ꯑꯁꯨꯝꯅꯥ, ꯒ꯭ꯔꯨꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯑꯦꯠ.ꯑꯦꯜ. ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯗꯤꯛꯂꯥꯔꯦꯁꯟꯗꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤꯕꯥ ꯍꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯃꯒꯥ ꯑꯃꯒꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯅꯥ "ꯍꯀꯁꯦꯂꯒꯤ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯟꯇꯁꯤꯡ ꯍꯥꯌꯕꯗꯤ, ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕꯥ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯥ, ꯌꯨꯝ, ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯐꯕꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯃꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯥ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯥ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕꯥ ꯍꯀꯁꯦꯂꯒꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯄꯥꯀꯊꯣꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯤꯕꯥ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯃꯒꯠꯂꯤ꯫" ," ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯥ ꯍꯥꯌꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯅꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ "ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯀꯁꯤꯡꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯀꯁꯦꯂꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫"[꯷][꯸]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. https://humanrightsmeasurement.org/
  2. https://rightstracker.org/
  3. http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf
  4. http://www.scielosp.org/pdf/bwho/v80n12/8012a13.pdf
  5. Gruskin, Sofia; Edward J. Mills; Daniel Tarantola (August 2007). "History, Principles, and Practice of Health and Human Rights". The Lancet. 370 (9585): 449–455. doi:10.1016/S0140-6736(07)61200-8. PMID 17679022. S2CID 43724357.
  6. https://www.un.org/en/documents/udhr/
  7. Pillai, Navanethem (December 2008). "Right to Health and the Universal Declaration of Human Rights". The Lancet. 372 (9655): 2005–2006. doi:10.1016/S0140-6736(08)61783-3. PMID 19097276. S2CID 13258497.
  8. Gruskin, Sofia; Edward J. Mills; Daniel Tarantola (August 2007). "History, Principles, and Practice of Health and Human Rights". The Lancet. 370 (9585): 449–455. doi:10.1016/S0140-6736(07)61200-8. PMID 17679022. S2CID 43724357.