ꯍꯣꯁꯦꯌꯥ ꯀꯨꯇꯥꯀꯣ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

 

ꯍꯣꯁꯦꯌꯥ ꯀꯨꯇꯥꯀꯣ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯦꯌꯔ ꯐꯣꯇꯣ ꯫

ꯍꯣꯁꯦꯌꯥ ꯀꯨꯇꯥꯀꯣ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠ ( ꯑꯩꯆ.ꯀꯦ.ꯑꯥꯏ.ꯑꯦ. ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯈꯪꯅꯕꯥ) ( ꯑꯁꯤ ꯅꯥꯃꯤꯕꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯇꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯁꯤꯇꯤ ꯋꯤꯟꯗꯍꯣꯛꯀꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯔꯤ ꯫ ꯃꯌꯣꯜꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯪꯕꯥ ꯁꯔꯨꯛꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ, ꯴꯵ ꯀꯤꯂꯣmetre (꯱,꯴꯸,꯰꯰꯰ feet), ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯂꯩꯕꯥ ꯅꯥꯃꯤꯕꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕꯥ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯅꯤ ꯫ ꯱꯹꯶꯵ꯗꯥ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯱꯹꯹꯰ꯗꯥ ꯅꯥꯃꯤꯕꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯥ ꯐꯪꯈꯤꯕꯥ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯖꯦ.ꯖꯤ.ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯖꯗꯣꯝ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯊꯣꯅꯈꯤ꯫ ꯱꯹꯹꯰ꯗꯥ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯍꯣꯡꯗꯣꯀꯈꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯅꯥꯃꯤꯕꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯍꯤꯔꯣ ꯍꯣꯁꯦꯌꯥ ꯀꯨꯇꯥꯀꯣꯒꯤ ꯏꯀꯥꯌ ꯈꯨꯝꯅꯕꯥ ꯎꯠꯈꯤ꯫

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]