ꯍꯣꯠ ꯆꯣꯀꯣꯂꯦꯠ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯍꯣꯠ ꯆꯣꯀꯣꯂꯦꯠ

ꯍꯣꯠ ꯆꯣꯀꯣꯂꯦꯠ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Hot Chocolate) ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯁꯦꯡꯗꯣꯀꯄꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯊꯣꯡ-ꯊꯥꯀꯄꯥ ꯆꯣꯀꯣꯂꯦꯠ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯀꯣꯀꯣ ꯄꯥꯎꯗꯔ, ꯑꯁꯥꯕꯥ ꯁꯉ꯭ꯒꯣꯝ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕꯥ ꯑꯁꯥꯕꯥ ꯊꯛꯅꯕꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ ꯃꯁꯤ ꯃꯆꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯃꯟꯂꯤ ꯈꯔꯥ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯂꯨ ꯫