ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯁꯉ꯭ꯒꯣꯃꯒꯤ ꯆꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ
ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯁꯉ꯭ꯒꯣꯃꯒꯤ ꯆꯥ

ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯁꯉ꯭ꯒꯣꯃꯒꯤ ꯆꯥ(ꯏꯪꯂꯤꯁ: Hong Kong-style milk tea) ꯍꯣꯡꯀꯣꯡ–ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯃꯤꯜꯀ ꯆꯥ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯂꯅꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯉ꯭ꯒꯣꯝ (ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ ꯏꯚꯥꯛꯌꯨꯑꯦꯠ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯁꯉ꯭ꯒꯣꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯟꯗꯦꯟꯁꯟ ꯃꯤꯜꯀ)ꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕꯥ ꯆꯥꯒꯤ ꯊꯛꯅꯕꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ ꯃꯁꯤ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯒꯤ ꯆꯥ ꯀꯂꯆꯔꯗꯥ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯆꯥꯛꯂꯦꯅꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯃꯟꯂꯤ ꯈꯔꯥ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯂꯨ ꯫