ꯍꯤꯌꯥꯡꯀꯩ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯍꯤꯌꯥꯡꯀꯩ (ꯍꯤꯌꯥꯡꯒꯩ) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯂꯤꯌꯥꯐꯝ ꯄꯥꯜꯆꯥ ꯊꯕꯥꯟꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯣꯢꯗꯥꯝ ꯊꯥ ꯱꯲ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯢꯕ ꯀꯨꯝꯃꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕ ꯑꯁꯤ ꯍꯤꯌꯥꯡꯀꯩ ꯒꯤ ꯲ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏ ꯫

ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯍꯤꯌꯥꯡꯀꯩ&oldid=24611" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ