Jump to content

ꯍꯤꯗꯥꯛꯂꯣꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯍꯤꯗꯥꯛꯂꯣꯟ (ꯏꯪꯔꯥꯖꯤ:Medicine) ꯍꯥꯢꯔꯒ ꯂꯥꯢꯅꯥ ꯂꯥꯌꯣꯡ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯂꯥꯢꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯢꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯅꯩꯅꯕ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ꯫

ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯐꯝ ꯒꯤ ꯇꯣꯡꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯢꯟꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤꯁꯨ ꯈꯦꯟꯅꯩ꯫

ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯅꯕ ꯂꯣꯢꯁꯪꯁꯤꯡ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯤ꯫

ꯍꯤꯗꯥꯛꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯢ꯫ ꯍꯤꯗꯥꯛꯂꯣꯟ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛꯂꯣꯢꯁꯤꯡꯁꯤ ꯅꯔꯁꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯁꯔꯖꯤꯀꯦꯜ ꯇꯦꯛꯅꯤꯁꯤꯌꯥꯟ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯏ꯫