Jump to content

ꯍꯥꯎꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯢꯇꯤꯡꯒꯦꯜ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯍꯥꯎꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯢꯇꯤꯡꯒꯦꯜ
ꯐꯨꯡꯒꯥ ꯋꯥꯔꯤ
ꯃꯃꯤꯡ ꯍꯥꯎꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯢꯇꯤꯡꯒꯦꯜ
ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ

ꯍꯥꯎꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯢꯇꯤꯡꯒꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯏꯁꯣꯞꯀꯤ ꯐꯦꯕꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯣꯟꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]