Jump to content

ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Hydrogen) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯣꯠꯇꯤꯟꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯆꯪ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯱ ꯑꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯑꯔꯨꯝꯕꯅ ꯱.꯰꯰꯷꯸꯴u ꯅꯤ ꯫ H ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯒꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛꯅꯤ ꯫

ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯍꯤꯂꯤꯌꯝ

ꯃꯤꯔꯦꯜ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

Hydrogen Spectrum Experiment

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]