Jump to content

ꯍꯥꯟꯁꯤꯟ ꯇꯥꯏꯒꯔꯁ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯍꯥꯅꯁꯤꯟ ꯇꯥꯏꯒꯔꯁ(阪神タイガース) ꯑꯁꯤ ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯕꯦꯖꯕꯣꯜ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯦꯆꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ꯫

ꯍꯥꯟꯁꯤꯟ ꯇꯥꯏꯒꯔ ꯑꯁꯤ ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄꯥ ꯕꯦꯖꯕꯣꯜ ꯇꯤꯝꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏ-ꯍꯥꯔꯗ ꯐꯦꯟ ꯀꯌꯥ ꯂꯩ ꯫