ꯍꯦꯁꯤꯌꯣꯗ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

"ꯍꯦꯁꯤꯌꯣꯗ" ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯁ ꯇ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯂꯣꯢꯅꯁꯤꯟꯂꯣꯟꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯏꯔꯝꯕ ꯑꯁꯩꯕ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯊꯤꯌꯣꯒꯣꯅꯤ ꯏꯕꯒꯤ ꯊꯣꯢꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯍꯦꯁꯤꯌꯣꯗ&oldid=23106" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ