ꯍꯦꯃꯦꯔꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯍꯦꯃꯦꯔꯥ ꯂꯥꯢꯂꯦꯝꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯥꯢꯂꯦꯝꯄꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯃꯉꯥꯜꯒꯤ ꯂꯥꯢꯂꯦꯝꯄꯤꯅꯤ ꯫

William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) - Day (1881).jpg

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯍꯦꯃꯦꯔꯥ&oldid=28447" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ