Jump to content

ꯍꯦꯔꯣꯗꯣꯇꯁ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯍꯦꯔꯣꯗꯣꯇꯁ (ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯣꯜ : Ἡρόδοτος Hēródotos) ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯔꯁꯤꯌꯥꯟ ꯁꯥꯝꯔꯥꯖ꯭ꯌ (ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯣꯗ꯭ꯔꯨꯝ, ꯇꯨꯔꯀꯤ)ꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍ꯭ꯌꯥꯂꯤꯀꯥꯔꯅꯥꯁꯁꯀꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ-ꯄꯥꯔꯁꯤꯌꯥꯟ ꯂꯥꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄꯥ ꯃꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯏꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯈꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯃꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯅꯚꯦꯁ꯭ꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯏꯕꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ "ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥ" ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯈꯪꯅꯩ, ꯃꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯑꯣꯔꯦꯇꯔ ꯁꯤꯁꯦꯔꯣꯅꯥ ꯄꯤꯕ ꯃꯤꯡꯊꯣꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ Histories ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯥꯊꯣꯟ, ꯊꯥꯔꯃꯣꯄꯥꯏꯂꯦ, ꯑꯥꯔꯇꯦꯃꯤꯁꯤꯌꯝ, ꯁꯥꯂꯥꯃꯤꯁ, ꯄ꯭ꯂꯥꯇꯦꯌꯥ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜꯒꯨꯝꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯂꯥꯟꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯏ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤꯃꯆꯥꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯨꯡꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕꯥ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ, ꯏꯊꯅꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ, ꯖꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯤꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯔꯤ ꯫

ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗ "ꯂꯤꯖꯦꯟꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯁꯤꯡ" ꯌꯥꯎꯍꯟꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯀꯟꯅꯥ ꯂꯥꯟꯅꯥ ꯂꯝꯖꯤꯡꯈꯤ ꯫ ꯃꯔꯨꯞ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁ ꯏꯕꯥ ꯊꯨꯁꯤꯗꯤꯗꯦꯁꯅꯥ ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯁꯦꯃꯈꯤ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯄꯤꯈꯤ ꯫