ꯍꯧꯗꯣꯡ ꯃꯆꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯍꯧꯗꯣꯡ ꯃꯆꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯣꯢꯕ ꯊꯋꯥꯢ ꯄꯥꯟꯕ ꯁꯥ ꯑꯣꯢꯔꯤꯕ ꯍꯧꯗꯣꯡꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯎ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]