Jump to content

ꯍꯨꯢ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯍꯨꯢ (ꯍꯨꯏ) (ꯇꯥꯎꯕ ꯍꯨꯢ, ꯇꯥꯎꯕ ꯍꯨꯏ, ꯇꯥꯎꯄ ꯍꯨꯢ, ꯇꯥꯎꯄ ꯍꯨꯏ) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯋꯥꯢ ꯄꯥꯟꯕ ꯁꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯣꯢꯕ ꯁꯥ ꯑꯣꯢꯅ ꯇꯧꯏ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯍꯨꯢ&oldid=35409" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ