ꯍꯨꯢ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯍꯨꯢ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯋꯥꯢ ꯄꯥꯟꯕ ꯁꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯣꯢꯕ ꯁꯥ ꯑꯣꯢꯅ ꯇꯧꯏ ꯫

Dogs.jpg

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯍꯨꯢ&oldid=28507" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ