ꯍꯪꯒꯥꯝꯄꯥꯟ ꯃꯆꯨ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯍꯪꯒꯥꯝꯄꯥꯟ ꯃꯆꯨ (ꯅꯥꯄꯨ ꯃꯆꯨ) (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Yellow color) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯆꯨ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯍꯪꯒꯥꯝꯄꯥꯟ ꯃꯆꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]