ꯏꯁꯂꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯏꯁꯂꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Islam) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯣꯍꯝꯃꯗꯅ ꯂꯥꯢꯒꯤ ꯄꯥꯎꯆꯦꯜꯂꯣꯢꯅꯤ ꯍꯥꯢꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯥꯢ ꯑꯃꯈꯛꯇꯃꯛ ꯂꯥꯠꯄ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯠꯄ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯃꯔꯛꯇ ꯲ ꯁꯨꯕꯅꯤ ꯫[꯱] Kaaba Mirror like.jpg

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]