ꯏꯁꯇꯔ ꯏꯊꯠ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯏꯁꯇꯔ ꯏꯊꯠ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Easter Island) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯤꯂꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯢꯔꯤꯕ ꯏꯊꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱] Easter Island.jpg

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯏꯁꯇꯔ_ꯏꯊꯠ&oldid=13343" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ