ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯀꯣꯜ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯀꯣꯜ (ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯒꯣꯜ, ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯥꯀꯣꯜ, ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯥꯒꯣꯜ, ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯥꯀꯣꯟ, ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯥꯒꯣꯟ, ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯀꯣꯟ, ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯒꯣꯟ) (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Seahorse or Hippocampus) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯔꯦꯟꯄꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯀꯣꯜ ꯃꯥꯟꯕ ꯉꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]