ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯨ ꯅꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯢꯕꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ
ꯁꯥꯐꯕ, ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯐꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯥꯏꯖꯤꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯅꯤꯇꯦꯁꯟ ꯐꯪꯍꯅꯕ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯍꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯨ ꯅꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯢꯕꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ (HRWS) ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯊꯛꯅꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯅꯤꯇꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁꯀꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯜ ꯑꯦꯁꯦꯃꯕ꯭ꯂꯤꯅꯥ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯲꯸, ꯲꯰꯱꯰ꯗꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯀꯈꯉꯈꯤ꯫[꯱][꯲]

ꯑꯩꯆ.ꯑꯥꯔ.ꯗꯕ꯭ꯜꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯅꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯂꯣꯗꯥ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡ, ꯗꯤꯛꯂꯥꯔꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯁꯀꯈꯉꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯃꯦꯟꯇꯔ ꯈꯔꯅꯥ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯜ ꯑꯦꯁꯦꯃꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯅꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯛ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯀꯣꯚꯦꯅꯟꯇ ꯑꯣꯟ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ, ꯁꯣꯁꯤꯑꯦꯜ ꯑꯦꯟꯗ ꯀꯂꯆꯔꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁ (ꯑꯥꯏ.ꯁꯤ.ꯏ.ꯑꯦꯁ.ꯁꯤ.ꯑꯥꯔ.)ꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯱꯱.꯱ꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯀꯈ꯭ꯔꯦ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯆꯠꯅꯍꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ꯫ HRWS ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅꯥ ꯁꯀꯈꯪꯂꯕꯥ ꯑꯇꯩ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ 1979ꯒꯤ ꯀꯅꯚꯦꯅꯁꯟ ꯑꯣꯟ ꯗꯤ ꯏꯂꯤꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯜ ꯐꯣꯔꯃꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯁꯛꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯦꯒꯦꯏꯟꯁ ꯋꯨꯃꯦꯟ (CEDAW) ꯑꯃꯁꯨꯡ 1989ꯒꯤ ꯀꯅꯚꯦꯅꯁꯟ ꯑꯣꯟ ꯗꯤ ꯔꯥꯏꯇꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯆꯥꯏꯜꯗ (CRC) ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯎꯏ꯫ ꯑꯩꯆ.ꯑꯥꯔ.ꯗꯕ꯭ꯜꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯅꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯨ.ꯑꯦꯟ.ꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯦꯁꯦꯃꯕ꯭ꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨ.ꯑꯦꯟ.ꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯅꯥ ꯲꯰꯱꯰ꯗꯥ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯌꯥꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯁꯦꯅꯤꯇꯦꯁꯅꯒꯤ ꯍꯛ ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯀꯀꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛ ꯑꯃꯥ ꯂꯩꯔꯦ, ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯁꯦꯅꯤꯇꯦꯁꯅꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄꯥ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯤ, ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯀꯄꯗꯥ ꯈꯟꯅ-ꯅꯩꯅꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯍꯛ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯄꯨꯟꯅꯥ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯥ ꯑꯀꯅꯕꯥ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯂꯤ꯫ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯲꯰꯱꯰ꯗꯥ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁ (ꯌꯨ.ꯑꯦꯟ.)ꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯜ ꯑꯦꯁꯦꯃꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯶꯴/꯲꯹꯲ꯅꯥ ꯁꯥꯐꯕꯥ, ꯃꯃꯜ ꯍꯣꯡꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯡꯅꯥ ꯐꯪꯒꯗꯕꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯅꯤꯇꯦꯁꯅꯒꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯅꯈꯤ꯫ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯜ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯌꯥꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯧꯁꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ, ꯁꯥꯐꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯊꯛꯅꯕꯥ ꯏꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯁꯦꯅꯤꯇꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯌꯥꯅꯈꯤ꯫ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯜ ꯑꯦꯁꯦꯃꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ (꯶꯴/꯲꯹꯲)ꯗꯥ ꯑꯐꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯊꯛꯅꯕꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯅꯤꯇꯦꯁꯟ ꯐꯪꯍꯅꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯀꯟꯠꯔꯣꯜ ꯑꯃꯥ ꯄꯨꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯀꯆꯥꯡ ꯐꯕꯥ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯅꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯅꯤꯇꯦꯁꯟ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅꯥ ​​ꯈꯉꯗꯣꯛꯇꯨꯅꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯠ ꯇꯧꯒꯅꯤ꯫[꯳][꯴][꯵][꯶][꯷][꯸]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. https://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml
  2. http://undocs.org/A/RES/64/292
  3. https://s3.amazonaws.com/berkley-center/100308UNARES64292.pdf
  4. Baer, M. 2015. From Water Wars to Water Rights: Implementing the Human Right to Water in Bolivia, Journal of Human Rights, 14:3, 353-376, DOI:10.1080/14754835.2014.988782
  5. UN (United Nations). 2010. Resolution adopted by the general assembly. 64/292. The human right to water and sanitation. A/RES/64/292. New York: United Nations.
  6. UNDP (United Nations Development Programme). 1997. Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document. UNDP, New York, NY, USA. See http://mirror.undp.org/magnet/policy/ (accessed 21/06/2012)
  7. World Health Organisation (WHO) and United Nation Children’s Fund (UNICEF). 2011. Drinking water: Equity, Satefy and sustainability. New York: WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) for Water and Sanitation.
  8. World Health Organisation (WHO) and United Nation Children’s Fund (UNICEF). 2012. Progress on drinking water and sanitation. 2012 update. New York: WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation.