Jump to content

ꯏꯁ꯭ꯂꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
(ꯏꯁ꯭ꯂꯥꯝ ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯂꯛꯄ)

ꯏꯁꯂꯥꯝ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ (ꯏꯁ꯭ꯂꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ) (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Islam) ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯍꯝꯃꯗꯅ ꯂꯥꯢꯒꯤ ꯄꯥꯎꯆꯦꯜꯂꯣꯢꯅꯤ ꯍꯥꯢꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯥꯢ ꯑꯃꯈꯛꯇꯃꯛ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯠꯄ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯲ ꯁꯨꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]