Jump to content

ꯏꯃꯣꯖꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯏꯃꯣꯖꯤ ꯑꯁꯤ ꯏꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯊꯥꯅꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯋꯥꯍꯩꯅ ꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯁꯛꯇꯝꯅ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯖꯤꯟꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯫ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯲꯰꯱꯰ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯏꯃꯣꯖꯤ ꯍꯥꯞꯄ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯫

ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  • 😍

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯏꯃꯣꯖꯤ&oldid=41272" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ