ꯏꯃꯥ ꯈꯨꯜꯂꯥꯛꯄꯤꯒꯤ ꯅꯣꯡꯒꯥꯡꯍꯩꯗꯣ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search
Ema Khullakpigi Nonggangheido by Pramodini, Khaidem.jpg

ꯏꯃꯥ ꯈꯨꯜꯂꯥꯛꯄꯤꯒꯤ ꯅꯣꯡꯒꯥꯡꯍꯩꯗꯣ (ইমা খুুল্লাক্পীগী নোংগাংহৈদো) ꯑꯁꯤ ꯈꯥꯢꯗꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯗꯤꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯏꯕ ꯂꯝꯀꯣꯢ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯥꯢꯔꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯏꯕꯤꯅ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯗ ꯀꯣꯢꯕ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯨꯜꯂꯥꯛꯄꯤ ꯏꯃꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯏꯕꯤꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯒ ꯃꯁꯛ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯢꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯆꯥꯗ ꯃꯆꯥꯒꯨꯝ ꯂꯨꯟꯅ ꯆꯥꯟꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯄꯜꯂꯤ꯫ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯏꯕꯤꯗ ꯈꯨꯜꯂꯥꯛꯄꯤ ꯏꯃꯥ ꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜꯄꯣꯠ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯗꯣꯜꯄꯣꯠ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯣꯡꯒꯥꯡꯍꯩ ꯑꯗꯨ ꯊꯝꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯢꯔꯛꯈꯤꯕꯗꯨ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯢ꯫ ꯅꯣꯡꯒꯥꯡꯍꯩ ꯑꯗꯨ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯃꯈꯩ ꯈꯨꯜꯂꯥꯛꯄꯤ ꯏꯃꯥ ꯑꯗꯨ ꯍꯤꯡꯂꯤ ꯍꯥꯢꯕ ꯀꯥꯎꯒꯅꯨ ꯍꯥꯢꯅ ꯍꯥꯢꯔꯛꯄ ꯈꯨꯜꯂꯥꯛꯄꯤ ꯏꯃꯥ ꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯏꯕꯤꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯤ ꯍꯥꯢꯕꯗꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯒꯤ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ "ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ" ꯒꯤ ꯃꯍꯩꯒꯤ ꯊꯥꯛ ꯹ꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ (ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ) ꯒꯤ ꯇꯝꯅ ꯂꯥꯢꯔꯤꯛꯇ ꯄꯔꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯢꯅꯁꯨ ꯇꯝꯂꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]