ꯏꯊꯠ ꯃꯄꯩ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

"ꯏꯊꯠ ꯃꯄꯩ" (ꯏꯊꯠ ꯁꯤꯡꯕꯨꯜ, ꯏꯊꯠ ꯄꯔꯦꯡ) (Archipelago, Island group, Island chain) ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯢꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯊꯠ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯤꯡꯕꯨꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯏꯊꯠ_ꯃꯄꯩ&oldid=45672" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ