ꯏꯊꯠ ꯃꯆꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

"ꯏꯊꯠ ꯃꯆꯥ" (Islet) ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯢꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯏꯊꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯏꯊꯠ ꯃꯆꯥꯁꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯇ ꯍꯧꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯣꯢꯗꯕ ꯏꯊꯠꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯏꯊꯠ_ꯃꯆꯥ&oldid=45677" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ