ꯏꯌꯨꯀꯥꯔꯤꯌꯣꯠ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯏꯌꯨꯀꯥꯔꯤꯌꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯁꯇꯨ ꯀꯨꯔꯥꯡꯕꯥꯟ ꯑꯃꯅ ꯀꯨꯝꯁꯤꯟꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯊꯋꯥꯢ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯄꯛꯃꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱] Eukaryota diversity 2.jpg

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯨꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]