ꯏꯌꯨꯀꯦꯔꯥꯢꯌꯣꯇꯤꯛ ꯁꯦꯜ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯏꯌꯨꯀꯦꯔꯥꯢꯌꯣꯇꯤꯛ ꯁꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯔꯥꯡꯕꯥꯟ (ꯃꯀꯨ) ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯁꯦꯜꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]