Jump to content

ꯏꯔꯦꯟꯄꯨꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯏꯔꯦꯟꯄꯨꯡ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Ocean) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯄꯥꯛ ꯑꯆꯧꯕꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨ ꯀꯜꯂꯤ ꯫ ꯃꯥꯦꯂꯝꯁꯤꯗ ꯏꯔꯦꯟꯄꯨꯡ ꯵ ꯂꯩ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ

  • ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯏꯔꯦꯟꯄꯨꯡ
  • ꯑꯥꯔꯇꯤꯛ ꯏꯔꯦꯟꯄꯨꯡ
  • ꯈꯥꯊꯪꯕ ꯏꯔꯦꯟꯄꯨꯡ
  • ꯑꯠꯂꯥꯟꯇꯤꯛ ꯏꯔꯦꯟꯄꯨꯡ
  • ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯏꯔꯦꯟꯄꯨꯡ[꯱]

ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯎ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯏꯔꯦꯟꯄꯨꯡ&oldid=20845" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ