Jump to content

ꯏꯚꯥꯟ ꯒ꯭ꯔꯤꯒꯣꯔꯣꯚꯤꯆ-ꯕꯥꯔꯁ꯭ꯀꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯌꯨꯛꯔꯦꯅꯗꯥ ꯄꯣꯀꯄꯥ ꯏꯝꯄꯤꯔꯤꯑꯦꯜ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯟ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯀꯆꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯂꯦꯠ ꯀꯣꯁꯥꯛ ꯕꯦꯔꯣꯛ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯂꯗꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯀꯤꯌꯤꯚ-ꯃꯣꯍꯤꯂꯥ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯃꯏ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯤꯌꯤꯚ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯃꯐꯃꯁꯤꯡꯗꯥ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯡꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤ꯫[꯱][꯲][꯳][꯴][꯵]

ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯀꯤꯌꯤꯚꯇꯥ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯥ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ ꯁꯤꯔꯤꯂꯁ ꯃꯣꯅꯥꯁ꯭ꯠꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯔꯆ (꯱꯷꯵꯰–꯱꯷꯶꯰), ꯆꯔꯆ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯔꯦꯁ (꯱꯷꯶꯶), ꯆꯔꯆ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯟꯇ ꯅꯤꯀꯣꯂꯥꯁ ꯑꯣꯟ ꯗꯤ ꯕꯦꯉ꯭ꯛ (꯱꯷꯷꯲–꯱꯷꯷꯵), ꯕꯦꯂꯐ꯭ꯔꯤꯅꯤ꯫ ꯁꯦꯟꯇ ꯄꯤꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯜ ꯃꯣꯅꯥꯁ꯭ꯠꯔꯤ (꯱꯷꯶꯱–꯱꯷꯷꯳), ꯀꯤꯌꯤꯚꯥꯟ ꯃꯣꯍꯤꯂꯥ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕꯥ ꯕꯨꯔꯁꯥ (꯱꯷꯷꯸), ꯒꯣꯁ꯭ꯇꯤꯅꯤꯌꯤ ꯗ꯭ꯕꯣꯔ ꯋꯦꯌꯔꯍꯥꯎꯁ (꯱꯷꯶꯰ꯒꯤ ꯃꯇꯝ), ꯐꯥꯎꯟꯇꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯃꯁꯟ (꯱꯷꯴꯸-꯱꯷꯴꯹), ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯖꯤꯁ꯭ꯠꯔꯦꯠ ꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯋꯦꯌꯔꯍꯥꯎꯁ (꯱꯷꯶꯰)꯫[꯶][꯷][꯸][꯹][꯱꯰]

ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯤ ꯆꯦꯔꯅꯤꯍꯤꯚꯀꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯂꯦꯃꯦꯁꯤꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯆꯔꯆ ꯑꯣꯐ ꯊ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯟꯇꯁ (꯱꯷꯶꯱), ꯔꯦꯖꯤꯃꯦꯟꯇ ꯆꯥꯟꯁꯦꯜꯂꯔ (꯱꯷꯵꯷), ꯀꯣꯖꯦꯂꯦꯇꯁꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯆꯔꯆ ꯑꯣꯐ ꯅꯦꯇꯤꯕꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯃꯥꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯒꯣꯗ (꯱꯷꯵꯲–꯱꯷꯶꯴, ꯑꯦꯟꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯕꯁꯣꯚꯒꯥ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅꯥ) ꯑꯁꯤꯅꯤ꯫ , ꯚꯤꯁꯍꯣꯔꯣꯗꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯦꯖꯤꯍꯤꯔꯁ꯭ꯀꯤ ꯃꯣꯅꯥꯁ꯭ꯠꯔꯤꯒꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯁꯤꯡ꯫ ꯏꯚꯥꯟ ꯒ꯭ꯔꯤꯒꯣꯔꯣꯚꯤꯆ-ꯕꯥꯔꯁ꯭ꯀꯤꯅꯥ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯶ꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ ꯱꯷꯸꯵ꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯏꯄꯤꯇꯥꯐ ꯏꯈꯤ: "ꯃꯐꯃꯁꯤꯗꯥ ꯀꯤꯌꯤꯚ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯏꯚꯥꯟ ꯒ꯭ꯔꯤꯒꯣꯔꯣꯚꯤꯆ-ꯕꯥꯔꯁ꯭ꯀꯤ (ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯂꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯡꯂꯕꯥ ꯃꯐꯃꯁꯤꯡꯗꯥ ꯆꯠꯈꯤꯕꯥ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯂꯣꯌ ꯋꯥꯁꯤꯂꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯒꯣꯔꯣꯚꯤꯆ-ꯕꯥꯔꯁ꯭ꯀꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ)ꯒꯤ ꯍꯀꯆꯥꯡ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫" ꯃꯐꯃꯁꯤꯡꯗꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯗꯥ ꯎꯕꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯈꯤ), ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯁ꯭ꯠꯔꯀꯆꯔꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯕꯗꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯃꯐꯃꯁꯤꯡꯗꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯔꯀꯈꯤ, ꯁꯍꯔ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯇꯨꯔꯦꯂꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯔꯀꯈꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯁꯤꯂꯒꯤ ꯁꯤꯡꯂꯨꯄꯁꯤꯡ, ꯕꯦꯜ ꯇꯋꯥꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ... ꯆꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯁꯦꯃꯈꯤ꯫ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯀꯤꯔꯤꯂꯣꯚꯁ꯭ꯀꯤ ꯃꯣꯅꯥꯁ꯭ꯠꯔꯤꯗꯥ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯁꯤꯡꯂꯨꯞ ꯁꯦꯃꯈꯤ, ꯃꯗꯨꯗꯥ ꯕꯦꯂꯐ꯭ꯔꯤ, ꯒꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯂꯔꯁꯤꯡ ꯌꯥꯑꯣꯈꯤ꯫ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯥꯕꯦꯔꯦꯖꯅꯣ-ꯅꯤꯀꯣꯂꯁ꯭ꯀꯥꯌꯒꯤ ꯁꯤꯡꯂꯨꯄꯁꯤꯡ ꯁꯦꯃꯈꯤ꯫ꯀꯣꯖꯦꯂꯦꯠꯁ ꯁꯍꯔꯗꯥ ꯁꯤꯡꯂꯨꯄꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯑꯣꯅꯥ ꯁꯦꯃꯖꯤꯟ ꯁꯥꯖꯤꯅꯈꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯦꯜ ꯇꯋꯥꯔ ꯑꯗꯨ... ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯖꯣꯂꯣꯇꯣꯅꯣꯁ꯭ꯁ꯭ꯀꯤ ꯀ꯭ꯔꯁꯅꯣꯒꯣꯔꯁ꯭ꯛ ꯃꯣꯅꯥꯁ꯭ꯠꯔꯤꯗꯥ ꯁꯥꯈꯤ, ꯁꯤꯡꯂꯨꯄꯁꯤꯡ, ꯄꯤꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯜ ꯃꯣꯅꯥꯁ꯭ꯠꯔꯤꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯕꯦꯜ ꯇꯋꯥꯔ, ꯁꯤꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯀꯦꯊꯣꯗ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯁꯣꯃꯄꯁꯟ ꯃꯣꯅꯥꯁ꯭ꯠꯔꯤꯗꯥ, ꯁꯍꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕꯥ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯦꯁ꯭ꯠ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯃꯥ , ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯣꯅꯥꯁ꯭ꯠꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯔꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯅꯆꯦꯚꯀꯤ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯑꯦꯜ ꯀ꯭ꯕꯥꯔꯇꯔꯁꯤꯡ, ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯁꯥꯈꯤ꯫ ꯚꯣꯁ꯭ꯛꯔꯦꯁꯦꯅꯁ꯭ꯀꯥꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯁ꯭ꯄꯦꯟꯁꯀꯥꯌꯥ, ꯃꯦꯖꯤꯍꯤꯔꯁ꯭ꯛ ꯃꯣꯅꯥꯁ꯭ꯠꯔꯤꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯁꯦꯂꯁꯤꯡ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯱꯷꯸꯵ꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛ ꯁꯤꯈꯤ, ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯄꯨꯈꯤ ... ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯝꯕꯥ ꯅꯥꯏꯗꯕꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ"꯫[꯱꯱][꯱꯲][꯱꯳][꯱꯴][꯱꯵][꯱꯶]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. Touring Kyiv: Guidebook
 2. Kiev: Architectural Landmarks Places of Interest
 3. A Short History of the Ukraine. Kiev, 1986. P. 89.
 4. Kiev: A Guide
 5. Brumfield, William Craft: Gold in azure: one thousand years of Russian architecture. D.R. Godine, 1983. P. 20.
 6. Touring Kyiv: Guidebook
 7. Kiev: Architectural Landmarks Places of Interest
 8. A Short History of the Ukraine. Kiev, 1986. P. 89.
 9. Kiev: A Guide
 10. Brumfield, William Craft: Gold in azure: one thousand years of Russian architecture. D.R. Godine, 1983. P. 20.
 11. Grigoroich-Barsky, Ivan (April 1884). "Kievskaia starina (Kievan Antiquity)", THE HOME CHRONICLE OF THE BARSKY. The Library "Golubinsky", 688–689. 
 12. Touring Kyiv: Guidebook
 13. Kiev: Architectural Landmarks Places of Interest
 14. A Short History of the Ukraine. Kiev, 1986. P. 89.
 15. Kiev: A Guide
 16. Brumfield, William Craft: Gold in azure: one thousand years of Russian architecture. D.R. Godine, 1983. P. 20.