ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯥꯅꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯥꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯆꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯧꯂꯣꯃꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯏꯃꯥ ꯑꯁꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯩꯕꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯏꯃꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]