ꯐꯃꯨꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯐꯃꯨꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅꯥ ꯇꯨꯝꯕ ꯍꯤꯞꯄꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠꯊꯥꯐꯝ ꯇꯨꯝꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯐꯃꯨꯡ&oldid=13825" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ