Jump to content

ꯐꯗꯤꯒꯣꯝ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

"ꯐꯗꯤꯒꯣꯝ" (ꯐꯇꯤꯀꯣꯝ) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯁꯥꯡ ꯊꯣꯡꯕꯗ ꯃꯍꯥꯎ ꯃꯅꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯍꯥꯞꯅꯕ ꯃꯔꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯅꯤ ꯫

Coriander or cilantro
Illustration of coriander parts
ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯥ e
Missing taxonomy template (fix): Coriandrum
Species: Template:Taxonomy/CoriandrumC. sativum''
Binomial name
Coriandrum sativum

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. ꯆꯨ
  2. ꯑꯥꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯐꯗꯤꯒꯣꯝ&oldid=45806" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ