ꯐꯣꯛꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯥꯎꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯐꯣꯛꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯥꯎꯟ ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯜꯇ ꯗꯤꯖꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯟꯅꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯥ ꯱꯹꯸꯱ꯒꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯇꯦꯗ ꯕꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯱꯹꯶꯷ꯇꯥ ꯗꯥꯅꯤꯌꯦꯜ ꯄꯤ. ꯲꯴ꯁꯨꯕꯥ ꯗꯤꯖꯅꯤꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯇꯦꯗ ꯐꯤꯆꯔ ꯐꯤꯜꯝ, ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯇꯣꯗ ꯀꯧꯕꯥ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯄꯥꯔ ꯀꯧꯕꯥ ꯍꯥꯎꯟ ꯀꯨꯠꯇꯥ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯐ-ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯔꯤ ꯫ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯔꯛꯂꯤꯕꯥ ꯏꯅꯁ꯭ꯇꯤꯠꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯕꯨ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅꯥ ꯊꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]