Jump to content

ꯐꯥꯅꯦꯁ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯐꯥꯅꯦꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯥꯅꯤꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯥꯅꯤꯖ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯒꯣꯅꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯥꯢ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯒ ꯂꯣꯢꯅꯕ ꯂꯥꯢ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯐꯥꯅꯦꯁ&oldid=28243" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ