ꯑꯁꯆꯦꯜꯃꯤꯟꯊꯤꯁ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯑꯁꯆꯦꯜꯃꯤꯟꯊꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯂꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯥꯢꯂꯝ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯁꯥꯁꯤ ꯀꯣꯔꯣ ꯀꯣꯢꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯢꯔꯒ ꯔꯥꯎꯟ ꯋꯥꯔ꯭ꯝ ꯍꯥꯢꯅꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ꯫[꯱]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Aschelminthes