Jump to content

ꯑꯁꯇꯦꯔꯤꯌꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯑꯦꯁꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯇꯥꯢꯇꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯊꯋꯥꯟꯃꯤꯆꯥꯛ ꯀꯦꯜꯂꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯍꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯂꯥꯢꯒꯤ ꯑꯣꯢꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯤ ꯂꯥꯢꯂꯦꯝꯄꯤꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]