ꯑꯁꯇꯦꯔꯤꯌꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯑꯦꯁꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯇꯥꯢꯇꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯊꯋꯥꯟꯃꯤꯆꯥꯛ ꯀꯦꯜꯂꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯍꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯂꯥꯢꯒꯤ ꯑꯣꯢꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯤ ꯂꯥꯢꯂꯦꯝꯄꯤꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]